ลำดับอ้างอิงจากการประชุมโครงการผู้รับผิดชอบระยะเวลาโครงการสถานะงานผลผลิต
12/2558การเข้าถึงหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน: ผลต่อทักษะและพฤติกรรมของเด็กประถมศึกษา ในจังหวัดน่าน อ.ดร.ธัญพร จันทร์กระจ่าง
23/2558การศึกษาบรรทัดฐานทางสังคมและความชอบโดยการทดลองทางเศรษฐศาสตร์: แนวทางเบื้องต้นสำหรับนักสังคมศาสตร์ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
33/2558The Effect of Income Inequality on Types of Donation ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
น.ส.ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์
Prof. Dr. Masaru Sasaki
Asst. Prof. Dr. Keigo Inukai
43/2559แบบแสดงรายการภาษีและต้นทุนทางจิตวิทยาของการหลีกเลี่ยงภาษีอ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
53/2559Measuring the Extent of Risk Aversion from a Search ModelProf. Dr. Masaru Sasaki
Asst. Prof. Dr. Takahiro Miura
Asst. Prof. Dr. Pacharasut Sujarittanonta
Asst. Prof. Dr. Thanee Chaiwat
64/2559การทดลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
อ.ดร.สันต์ สัมปัตตะวนิช
อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู
ผศ.ดร.พัชรสุทธิ์ สุจริตตานนท์
74/2559บรรทัดฐานทางสังคมกับการทุจริต: การศึกษาเชิงทดลองรศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิปิติ
ผศ.ดร.กิริยา กุลกลการ
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
85/2559A Study of Risk and Time Preferences by Economic ExperimentsDr. Nuarpear Lekfuangfu
Asst. Prof. Dr. Pacharasut Sujarittanonta
95/2559การศึกษาพฤติกรรมลำเอียงในการตัดสินใจก่อหนี้และออม อ.ดร.ขนิษฐา แต้มบุญเลิศชัย
ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
107/2559Prize-linked Saving: an Experimental StudyAssoc. Prof. Dr. Paan Jindapon
Asst. Prof. Dr. Pacharasut Sujarittanonta
Asst. Prof. Dr. Ajalavat Viriyavipart
117/2559Bribing in Auctions: an Experimental StudyAsst. Prof. Dr. Pacharasut Sujarittanonta
Asst. Prof. Dr. Ajalavat Viriyavipart
12Organisation of the study on Ethical VotingDr. Nuarpear Lekfuangfu
13Veil of Ignorance, Deservingness and Inheritance: Lessons for intergenerational transmissionDr. Nuarpear Lekfuangfu
Prof. Dr. Jack Knetsch
Prof. Dr. Nick Powdthavee
Assoc. Prof. Dr. Yohanes Eko Riyanto
14Preference Survey Module of Thai SampleDr. Nuarpear Lekfuangfu